Политики за поверителност

Creativico.net | "Космаджик" ЕООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203302225, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Царевец 27, тел.: +359879032402; email: [email protected]

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, Creativico събира следната информация за Вас: - Име, електронна поща, при попълване на формата ни за контакт, поместени на нашата уеб-страница creativico.net;

- Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница

- IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;

На какво основание Creativico.net обработва личните Ви данни ?

Creativico.net събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за стоки и услуги – на договорно основание.

Creativico събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Creativico обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

- За да Ви предоставим достъп до услугите/продуктите на нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;

- За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки чрез попълнената контактна форма;

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

Creativico се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети към Вас задължения.

Creativico има право да разкрива и предава личните Ви данни на трети лица доколкото съществува необходимост за целите на изпълнение на постъпилото от Вас запитване да бъде предоставено съдействие от трети лица. Това и всяко друго предаване е при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно Creativico да разкрие личните Ви данни на следните лица:

- Подизпълнители и доставчици на услуги като експерти, консултанти;

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

- По изрично искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;

- По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз;

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

- Правото на достъп до личните данни, които Creativico обработва за Вас и да получите копие от тях;

- Право да искате от Creativico коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на [email protected];

- Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;

- Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от Creativico, в случай че са налице условията за това.

- Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

- Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

За всички извършени промени в тези Политики за поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път на предоставената от Вас електронна поща.